full screen background image
nimi
Hamina, Pormestarintalo Pyhtää, Kaunissaari Kotka, Keisarillinen kalastusmaja Jaala, Verlan kartonkitehdas
     
Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimenä on Kymenlaakson rakennusperinneyhdistys Iisakki ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia ja tehdä tunnetuksi kymenlaaksolaista rakennusperintöä sekä saattaa yhteen vanhojen rakennusten omistajia, korjaajia ja rakennuskulttuurista kiinnostuneita.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

• järjestämällä tapahtumia, kokouksia, kursseja, keskustelutilaisuuksia ja retkiä

• edesauttamalla rakennusosien ja materiaalien kierrätystä harjoittamalla tiedotus- ja neuvontatoimintaa

• tuottamalla yleishyödyllistä tietoa perinnerakentamisesta harjoittamalla julkaisutoimintaa

• osallistumalla keskusteluun rakennusperintöön liittyvissä aiheissa

Tavoitteidensa toteuttamiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, harjoittaa varainkeruuta ja hakea rahoitusta toimintaansa eri tahoilta.

3 Jäsenyys
Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Kunniajäseneksi voidaan valita henkilö, joka huomattavalla tavalla on toiminut yhdistyksen hyväksi tai jolle muuten halutaan osoittaa kunnioitusta. Varsinaiset ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen kokous.

4 Jäsenen oikeudet
Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on oikeus osallistua yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin. Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Varsinaiset jäsenet ovat oikeutettuja asettumaan ehdolle yhdistyksen hallituksen tai toimihenkilöiden valinnassa.

5 Jäsenen velvollisuudet
Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan vuotuisen jäsenmaksun. Kannattajajäsen on velvollinen maksamaan vuosittaisen kannattajajäsenmaksun. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta.

6 Jäsenen eroaminen
Jäsenelle on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7 Jäsenen erottaminen
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

8 Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljästä seitsemään jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta niin että puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuoroisia. Hallitus kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja ja vähintään kaksijäsentä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta.

9 Yhdistyksen nimenkirjoitus
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompi kumpi yhdessä hallituksen määräämän hallituksen jäsenen kanssa.

10 Yhdistyksen tilikausi
Tilikautena on kalenterivuosi.

11 Tilintarkastus
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus tulee antaa toiminnantarkastajalle tai tilintarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

12 Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään hallituksen määräämänä päivänä viimeistään huhtikuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus pitää sitä aiheellisena tai kun kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta vaatii. Kokous on tällöin pidettävä 14 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokousten kutsut on toimitettava jäsenille viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta sähköpostitse tai kirjeitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdäänyksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

13 Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. Valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet seuraavaksi toimintavuodeksi
8. Valitaan toiminnantarkastaja tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet alkaneeksi tilikaudeksi
9. Päätetään jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus alkaneeksi vuodeksi
10. Käsitellään muut mahdollisesti kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Purettaessa tai lakkautettaessa käytetään yhdistyksen varat ja muu omaisuus yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

25.1.2015

 

 
     
hokola
end